Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: cufon-yui w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).

KILOMETRÓWKA – ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEJAZDÓW SAMOCHODEM PRYWATNYM

 Obecnie zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego środka transportu w celach służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub w celach służbowych poza miejscem zamieszkania odbywa się według przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Z 2002 r. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.). Na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) do pracowników innych, aniżeli zatrudnieni w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej stosuje się odpowiednio przepisy w/w rozporządzenia, jeżeli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień co do warunków wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej.Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.). Aktualne stawki służące przy obliczaniu należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju są równe stawkom, według których pokrywane są koszty używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych pojazdów osobowych, motocykli i motorowerów i wynoszą: Samochód do 900 cm3 - 0,5214 zł.Samochód od 900 cm3 - 0,8358 zł.Motocykl - 0,2302 złMotorower - 0,1382 złStawki za 1 km przebiegu pojazdu wg. Projektu RozporządzeniaMinistra Infrastruktury na rok 2012:Samochód o pojemności do 900 cm3 - 0,97 zł,Samochód o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,01 zł,Motocykl - 0,92 zł,Motorower - 0,81 zł.Specjalna regulacja dotyczy pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi. Dla nich stawki powyższych kwot będą ulegały podwyższeniu przy zastosowaniu mnożnika 1, 2.