Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: cufon-yui w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).

Warto wiedzieć że ...

Zadłużenia- restrukturyzacje- układy

Negocjowanie warunków spłaty zadłużeń z wierzycielami,
wnioski o wszczęcie sądowego postępowania układowego, restrukturyzacyjnego

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych opublikowane na stronie UOKIK pod adresem

http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php :

  • (wpis nr 1755) niedozwolone jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do wystawienia weksla in blanco i zobowiązania się do zawarcia innych umów proponowanych przez pośrednika prowadzącego rachunek w ramach pakietu finansowego;

Klauzule niedozwolone w umowach z operatorami telefonii komórkowej opublikowane na stronie UOKIK pod adresem

http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php :

  • (wpis nr 3599) niedozwolone jest nałożenie na abonenta opłaty dodatkowej w wysokości 36,60 zł z VAT za zawieszenie połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności;

SKŁADKI NA ZUS

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:

ZUS w okresie kwiecień-grudzień 2012 roku (po podwyżce składki wypadkowej):

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 115,60 złotych, a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku

 

ROZLICZENIE DELEGACJI ZAGRANICZNEJ

Sposób rozliczania delegacji zagranicznych - wysokość przysługujących z tego tytułu diet oraz innych należności, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Tags:

Niedozwolone postanowienia umów z udziałem konsumentów (klauzule abuzywne)

Niedozwolone postanowienia umowne (,,klauzule abuzywne") są postanowieniami, których występowanie w umowach prowadzi do zachwiania równowagi kontraktowej pomiędzy stronami stosunku prawnego. Aby można było zakwalifikować postanowienie jako niedozwolone musi ono:

 

- występować w umowie zawieranej pomiędzy sprzedawcą a konsumentem,

- być narzucone przez sprzedawcę

KTO PŁACI ZA ZWOLNIENIE CHOROBOWE

Powyższa kwestia regulowana jest przez art. 92 kodeksu pracy.

Z § 1 tego przepisu wynika, że:
Za czas niezdolności pracownika do pracy na skutek:

choroby - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,

KILOMETRÓWKA – ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEJAZDÓW SAMOCHODEM PRYWATNYM

 Obecnie zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego środka transportu w celach służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub w celach służbowych poza miejscem zamieszkania odbywa się według przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Z 2002 r. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.). Na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.